برای روز قیامت خویش چه کرده ای؟

روزقیامت درپیش است،وچه روزی است آن روز!

تشنگی بر همه غلبه پیدامیکند،همه جا تاریک است و صدای ناله وضجه ا

ز هر طرف به گوش می رسد.

آسمان شکاف برداشته وکوه ها متلاشی شده اند.

آتش جهنم زبانه میکشدوهمه در هراسندکه نتیجه کار آنها چه خواهد شد.

حسابرسی شروع می شود ونام هرکس راکه می خوانندبه اعمال

وکردارش رسیدگی می کنند.

پل صراط درپیش رو است وهمه باید از روی آن عبور کنند!

پای گروهی از مردم روی پل صراط می لغزدودرآتش جنهم می

افتند،آنهاکسانی هستندکه در دنیا همواره گرد گناه می چرخیدند.

امروز ،روز اضطراب است،روز نگرانی است!

برای اضطراب روز قیامت چه کار می توانیم بکنیم؟

اینجاست که حدیث امام صادق علیه السلام حالمان را بهتر میکنند:

اگر دراین دنیابرای رفع اضطراب ونگرانی برادرمؤمن خویش تلاش کنی

واورا برای رفع مشکلش کمک نمایی،خداوند برای تو هفتاده ودو رحمت

قرارمی دهد.

یکی ازاین مهربانی ها رادراین دنیا به تومی دهدوزندگی توباآن رونق

میگیرد.وهفتادویک رحمت را برای روز قیامت توقرار می دهد تا هرگاه

دچار وحشت واضطراب شدی باآن مهربانی های خدا آرام شوی.     ا

لکافی ج 2 ص200-   راز خشنودی خدا مهدی خدامیان ص54-

 

/ 0 نظر / 45 بازدید